Organizujemy konkurs na Facebooku! Regulamin

08/12/2020
Co słychać?

Regulamin konkursu #ŚwiętaNaFermie

I. Definicje

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie #ŚwiętaNaFermie jest TASOMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Ołobocznych, ul. Środkowa 89, 63-460, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 704661, posiadający REGON: 368874478 oraz NIP: 6222810435, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie III Regulaminu zamieści odpowiedź na zadanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym w ramach serwisu Facebook na profilu TASOMIX.
 3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, złożoną z pracowników Organizatora Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję Konkursową.
 4. Nagrodami przyznawanymi Zwycięzcom Konkursu, zwanymi dalej „Nagrodami”, jest 5 nagród głównych, tzw. niezbędników zimowych (na jedną nagrodę składa się komplet gadżetów TASOMIX: bezrękawnik w rozmiarze XL, polar w rozmiarze L, czapka zimowa, skrobaczka do szyb, zestaw kolorowanka i kredki, zestaw kubek i herbata, o łącznej wartości 160 zł) oraz 5 nagród pocieszenia (na jedną nagrodę składa się komplet gadżetów TASOMIX: saszetka, skrobaczka do szyb, zestaw kolorowanka i kredki, zestaw kubek i herbata, o łącznej wartości 75 zł). Nagrody przyznawane są na podstawie wyników Konkursu. Nie ma możliwości wymiany odzieży (bezrękawników oraz polarów) na inne rozmiary.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu, potwierdza, że jest twórcą nadesłanego zgłoszenia konkursowego oraz że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do wskazanego dzieła. Uczestnik zapewnia, że rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także nie jest członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 • posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook;
 • zapoznanie się z Regulaminem;
 • wykonanie zadania konkursowego opisanego w pkt. III;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

III. Przebieg konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.12.2020 od momentu umieszczenia postu na fanpage’u TASOMIX i kończy się 27.12.2020 o godz. 23.59.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu umieścić w komentarzu pod postem konkursowym TASOMIX odpowiedź na pytanie „Co Twoje zwierzęta gospodarskie powiedzą / powiedziały ludzkim głosem w wigilijną noc?” oraz swoją fotografię w czapce Mikołaja wraz z hashtagiem #ŚwiętaNaFermie. Na zdjęciu powinna być widoczna ferma oraz zwierzęta hodowlane z kategorii bydło, trzoda, drób.
 3. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu w ciągu 7 dni roboczych od jego zakończenia. Zwycięzcom będą przysługiwały nagrody w postaci zestawów gadżetów TASOMIX, wymienionych w pkt. I.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 5. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, Nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową.
 7. Organizator ogłosi wyniki Konkursu najpóźniej 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, o czym poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości oraz ogłosi wyniki na fanpage’u TASOMIX. Komisja weźmie pod uwagę oryginalność odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz i estetykę dołączonego do niej zdjęcia.
 8. W prywatnej wiadomości z informacją o zwycięstwie znajdzie się informacja o sposobie przekazania Nagrody.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie ma możliwości wymiary odzieży (bezrękawników oraz polarów) na inne rozmiary.
 10. Nagroda nie może być odsprzedana.

IV. Odpowiedzialność organizatora, reklamacje

 1. Organizator obowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu wysłać Nagrodę do Zwycięzcy.
 2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: marketing@tasomix.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie Uczestnika i jego uzasadnienie.
 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Osobą wyznaczoną do obsługi tematów związanych z ochroną danych osobowych Administratora jest r.pr. Marta Rabe-Kozłowska. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych – adres e-mail: daneosobowe@tasomix.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu (tj. imię, nazwisko, adres email, wizerunek, a w przypadku Zwycięzcy Konkursu – również dane adresowe) będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu (w szczególności publikacji wizerunku Uczestnika Konkursu na fanpage’u Organizatora), w tym weryfikacji, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i przekazania nagrody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku umieszczenia przez Uczestnika Konkursu na fotografii konkursowej wizerunku osoby małoletniej, jej dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą na warunkach określonych w niniejszym rozdziale. Uczestnik Konkursu winien być dysponentem wizerunku osoby małoletniej, tj. w świetle obowiązujących przepisów prawa być uprawnionym do wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku małoletniego na potrzeby udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: daneosobowe@tasomix.pl. Dane zostaną usunięte niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania stosownej prośby.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do Zwycięzcy) do otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego Konkursu, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.
 9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminu Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.
 7. Zamieszczenie odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz fotografii w komentarzu pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemu techniczne powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer