Świąteczna kartka TASOMIX – Regulamin

05/12/2022
Co słychać?

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia ogłaszamy konkurs na świąteczną kartkę TASOMIX.

Wykorzystaj swoją wyobraźnię i stwórz magiczną kartkę świąteczną!

Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego, zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu #ŚwiątecznaKartkaTasomix

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają:

1. „Organizator” – organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Tasomix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Biskupicach Ołobocznych, ul. Środkowa 89, 63-460, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 704661, posiadającą REGON: 368874478 oraz NIP: 6222810435.

2. „Konkurs” – Konkurs #ŚwiątecznaKartkaTasomix prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.

4. Konkurs trwa od dnia 06 grudnia 2022 r. do dnia 19 grudnia 2022 r., godz. 23.59.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby:

a. pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, a także osoby niepełnoletnie do 16 r.ż. (albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn), które mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz

b. posiadające profil prywatny w serwisie Facebook (dalej: „Uczestnik”). Jeżeli dana osoba nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu.

2. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres: marketing@tasomix.pl.

3. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki Tasomix.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook.

3. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Użytkownik musi umieścić w odpowiedzi na zadanie konkursowe zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/tasomix/ dnia 6 grudnia 2022 r. komentarz zawierający:

a. zdjęcie pracy plastycznej wykonanej techniką dowolną, przedstawiającej kartkę świąteczną z motywem zwierzaka z kategorii: zwierzęta gospodarskie lub zwierzęta domowe

oraz

b. imię i wiek autora/autorki/wykonawcy oraz

c. oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami regulaminu i akceptuję jego postanowienia”.

4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.

5. Komentarze umieszczane pod postami, które nie biorą udziału w Konkursie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Post konkursowy będzie zawierał link do Regulaminu.

6. Użytkownik może zamieścić dowolną liczbę komentarzy ze zdjęciem odpowiadających na zadanie konkursowe obowiązujące w danym okresie, jednak może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę podczas trwania całego konkursu.

7. Zamieszczone odpowiedzi nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, odpowiedzi pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 8 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

9. Od decyzji w przedmiocie wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego Regulaminu.

10. Kolejność dodawania odpowiedzi nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.

11. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu tj. po 18 grudnia 2022 r., godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę.

12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Facebook, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową 19 grudnia 2022 r. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium samodzielności wykonania pracy, kreatywności i spełniania warunków zadania konkursowego.

2. W ciągu trwania całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie w konkursie 10 (słownie: dziesięciu) zestawów małego artysty w skład którego wchodzą: zestaw markerów i szkicownik o łącznej wartości 100 zł brutto każdy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania dodatkowych nagród.

4. Nagrody zostaną przyznane za prace dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat.

5. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę.

6. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

7. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w poście na stronie https://www.facebook.com/tasomix/ dnia 19 grudnia 2022 r.

8. Zwycięzcy Konkursu wskazani w poście z dnia 19 czerwca 2022 r. w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody zobowiązani są do wysłania wiadomości prywatnej przez profil https://www.facebook.com/tasomix/. Wiadomość powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, na który Organizator ma przesłać nagrodę oraz numer kontaktowy. Wiadomość powinna być wysłana nie później niż do 31 grudnia 2022.

9. Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne w serwisie Facebook.

10. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

11. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w okresie 14 dni od dnia wysłania przez Zwycięzcę Konkursu odpowiedzi zawierającej dane, o których mowa w § 5 ust.

12. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a. odmówi przyjęcia nagrody,

b. nie prześle danych adresowych niezbędnych do przesłania nagrody do 31 grudnia 2022

c. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu,

d. uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

13. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3. Osobą wyznaczoną do obsługi tematów związanych z ochroną danych osobowych Administratora jest r.pr. Marta Rabe-Kozłowska. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych – adres e-mail: daneosobowe@tasomix.pl.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu (tj. imię, nazwisko, a w przypadku Zwycięzcy Konkursu – również dane adresowe, numer telefonu i adres e-mail) będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i przekazania nagrody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: daneosobowe@tasomix.pl. Dane zostaną usunięte niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania stosownej prośby.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do Zwycięzcy) do otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego Konkursu, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu komentarze wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – dot. odpowiedzi.

3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego komentarzem.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesyłanych komentarzy w celach związanych z Konkursem na https://www.facebook.com/tasomix/. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: marketing@tasomix.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie Uczestnika i jego uzasadnienie.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora i Fundatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2022 r.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer